Privacyverklaring (draft)

Via deze verklaring laten de therapeuten van Therapie voor het Gezin zien op welke manier zij dagelijks omgaan met je persoonsgegevens en privacy, en wat er wettelijk wel en niet verantwoord is.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking

De therapeut is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Met welke wetgeving houden we rekening

De verwerking van je persoonsgegevens is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 en andere toepasselijke Belgische wetgeving.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

De therapeut verwerkt enkel de gegevens die nodig zijn om je de gevraagde dienst te verlenen.

Indien je in onze praktijk therapie volgt, registreert en verwerkt de therapeut bepaalde persoonsgegevens. Dit gaat om basisgegevens, zoals naam en telefoonnummer of e-mailadres, maar het kan ook gaan om informatie over de voorgeschiedenis van therapeutische behandelingen. Daarnaast komen tijdens een therapiesessie ook andere, zeer persoonlijke en privacy gevoelige zaken aan de orde. De therapeut kan hierover aantekeningen maken, gericht op de inhoudelijke continuïteit en ontwikkeling van de therapie.

Met wie delen we je persoonsgegevens

De therapeut zal nooit je persoonsgegevens delen met een andere partij of organisatie, met uitzondering van situaties waarin je je toestemming hebt gegeven en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de behandelovereenkomst met jou als cliënt.

Het gaat dan specifiek over de opmaak van verslagen voor doorverwijzers of andere hulpverleners op vraag van de cliënt en steeds onder open omslag aan de cliënt bezorgd. In dat verslag mogen geen bijzondere persoonsgegevens zoals medische gegevens, of persoonlijke en emotionele informatie worden vermeld. De therapeut is namelijk gebonden aan het beroepsgeheim.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens

De therapeut bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en in functie van de relatie tussen jou en de therapeut of omwille van wettelijke bepalingen.

De aantekeningen van de therapeut kunnen langer dan 15 jaar bewaard worden, vanuit het door de beroepsvereniging aangegeven advies ter ondersteuning van eventuele geschillen over de behandeling, maar de therapeut kan oordelen dat het bewaren van de informatie niet noodzakelijk is.

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Elk verzoek kan je richten aan je therapeut.

Indien je therapeut verhinderd is of (voor lange tijd) niet bereikbaar is, kan je je verzoek ook zenden naar privacy@therapievoorhetgezin.be of per post naar ons adres. We reageren zo snel mogelijk, maar steeds binnen vier weken. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek door jou is gedaan, vragen wij om een kopie van de voorkant van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en rijksregisternummer zwart, ter bescherming van je privacy.

Mocht je toch hinder ondervinden bij de procedures die we hebben uitgewerkt om adequaat jouw vragen te behandelen of met de manier hoe we je persoonsgegevens verwerken, kan je een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit: de Vlaamse ToezichtCommissie of de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Deel deze pagina